Loading...
Warunki sprzedaży


Warunki sprzedaży, dostaw i płatności
1. Zakres ważności
Niżej podane warunki obowiązują od 16 sierpnia 1993 roku dla Wszystkich dostaw. Dodatkowe ustne porozumienia a także późniejsze zmiany w umowie są tylko wtedy ważne leżeli zostały one przez nasze kierownictwo firmy lub tez jej pełnomocników potwierdzone pisemnie. To samo dotyczy potwierdzenia terminów dostaw. Nasze warunki sprzedaży są też wtedy zobowiązujące, jeżeli sprzeczne warunki zakupu kupującego nie zastaną przez nas wyraźnie odrzucone..

Poprzez zamówienie lub przyjęcie towaru kupujący uznaje z tej strony warunki umowy, także wtedy jeżeli są one sprzeczne z jego własnymi warunkami zakupu.

2. Ceny
W naszym każdorazowo ważnym cenniku obowiązują podane ceny sprzedaży dodatkowo z ważnym w tym czasie podatkiem VAT. Okazyjne oferty są ważne tylko przy natychmiastowym zamówieniu. Ewentualne błędy w druku, oczywiste pomyłki i błędy w rachunku nie zobowiązują . Opisy artykułów w naszych prospektach należy traktować jako przybliżone.
Wartości podane w dokumentach sprzedaży, prospektach i cennikach dotyczące wymiarów, ciężaru i wyposażenia technicznego nie są wiążące. Zastrzegamy sobie krótkoterminowe wprowadzenie zmian i uzupełnień.
Dane wytrzymałościowe mogą by tylko podane lako wskaźniki niewiążące, które zostały ustalane na podstawie własnych statycznych prób obciążeniowych.

3. Dostawy
Dostawa następuję na rachunek i odpowiedzialność kupca da stacji docelowej. Kosztami ekspresowymi obciąża się kupującego. Opakowania pokryte są kosztami własnymi

Terminy dostaw będą w miarę możliwości dotrzymywane. Dostawca jest uprawniony do dostaw częściowych. Wszystkie warunki wpływające na zrealizowanie umowy niezależne od nas, w szczególności siła wyższa, strajk, blokady importowe, trudności transportowe, brak półproduktów bądź brak surowca zwalniają nas od dotrzymania obiecanych terminów i uprawniają nas w szczególnych przypadkach do wycofania się z umowy..
Prawo do odszkodowania dla kupującego z powodów w/w niezależnego od nas opóźnienia dostawy lub niedokonanie dostawy test wykluczone. Jeżeli termin dostawy zostanie o więcej jak 3 miesiące przekroczony, kupujący może nam wyznaczyć odpowiedni termin i po upływie tego czasu może wycofać się z umowy. Jeżeli kupujący wycofa się z umowy musi pokryć powstałe koszty. Dalej idące roszczenia są wykluczone.

4. Reklamacje
Reklamacje, zwłaszcza niekompletną dostawę powinien kupujący niezwłocznie zgłosić pisemnie, najpóźniej jednak 1 tydzień po nadejściu dostawy do stacji docelowej. Po upływie tego terminu należy uważać przesyłkę za sprawdzaną, względnie przyjętą. Wszystkie inne nie ukryte braki nie będą później uznane. Wady, nie odkryte w danym terminie także podczas dokładnej kontroli należę niezwłocznie zgłosić pisemnie, najpóźniej jednak 8 dni po wykryciu wady. Po upływie 6 miesięcy licząc od dnia wysłania towaru kupujący nie może zgłosić reklamacji.

Wykluczone jest prawo kupującego da żądania w/g własnego uznania zmian lub redukcji. Zastrzegamy sobie dokonania rekompensaty w ramach reklamacji lub z zamiany nie pełnowartościowego materiału; w każdym wypadku należy udowodnić słuszność reklamacji.

Dalej idące prawo do odszkodowania, zwłaszcza z powodu straty zysku lub zwrot kupującemu pośrednio, lub bezpośrednio uszkodzonych przy odbiorze, bądź w użyciu artykułów, lub szkody powstałe na skutek niefachowej obróbki, a także zwrot kosztów za w/w następstwa są wykluczone.

Kupujący nie ma prawa wstrzymywać płatności z powodu reklamacji, czy tez z innych względów.

5. Płatności
Nasze rachunki należy płacić gotówką, od daty wystawienia rachunku

    - przy zapłacie gotówką 1% skonto
    - W przeciągu 10 dni, netto

W przypadku przeciągnięcia terminu od 10 dnia po dacie wystawienia rachunku obciąża się kupującego procentami przeciągnięcia płatności rachunku w/g stawek które naliczają nasze banki. Przy rachunkach zagranicznych ważne są ustalone warunki płatności.

Wstrzymania jak i wszelkie potrącenia są wykluczone. Jeżeli kupujący nie nadąży ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kupna lub zastrzeżonej własności, przerwie zapłaty lub zostanie na jego majątku otwarte postępowanie układowe lub konkurs, to będzie także w wypadku uzgodnionej spłaty ratalnej suma całości powstałej szkody, łącznie ze zmianą wartości złotówki z późniejszą datą docelową natychmiast należna. Jeżeli kupujący nie pokryje natychmiast całkowitej szkody mamy prawo sprzedane przez nas rzeczy natychmiast odebrać, bez jakiegokolwiek prawa dalszego zatrzymania przez kupującego. Ponosi on także koszty związane z odzyskaniem i spieniężeniem tychże rzeczy.

6. Prawo własności
Dostarczone artykuły pozostają naszą własnością do całkowitej zapłaty jak i do ostatecznej zapłaty wszystkich w przyszłości dostarczonych artykułów z widocznym oddzieleniem od wyrobów przybliżonych. Kupujący nie ma prawa ich przywłaszczania lub postawienia w zastaw przed ostatecznym uregulowaniem wszystkich naszych rachunków. Kupujący musi nas natychmiast powiadomić przed stojącym lub wykonywanym zajęciem przez komornika, lub innym krzywdzącym nasze prawa przez osoby trzecie.

7. Odstąpienie od umowy
W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy kupna lub nie przyjęcia dostawy przez kupującego jest on zobowiązany wobec dostawcy do pokrycia powstałych w wysokości 10% wartości netto dostawy, jak i kosztów transportu w dwie strony. Dowody i roszczenia wyższych kosztów poniesionych przez dostawcę zostaną wyraźnie zastrzeżone.

8. Zwroty towaru
Przy zwrotach lub zamianach towaru będą przyjmowane tylko oryginalnie zapakowane, standardowo magazynowane artykuły zapisane na dobro rachunku z najwyżej 70% wartością artykułu netto. Koszty transportu w dwie strony pokrywa kupujący. Wykluczane od zwrotów i zamian są artykuły wykonane na specjalne zamówienie.

9. Ważność
Ważność tychże warunków obowiązuje także w przypadku nieważności pojedynczych punktów.

Nasze wcześniejsze warunki sprzedaży tracą z tą chwilą ważność.

10. Miejsce wykonania, lokalna właściwość sądu
Miejscem wykonania dla wszystkich obowiązków kupującego jest Rumia. Lokalną własnością sądu dla obydwu stron jest Gdynia.

Przy dostawach zagranicznych wiążące jest prawo RP.

W przypadku roszczeń w drodze monitu uzgodniono sąd w Gdyni.

Copyright 2008 Adam Sp. z o. o. | Impressum | Do góry